Ako predať auto cez inzerát – Časť 3. – Kúpna zmluva

autobazár

V tretej časti seriálu o predaji auta cez inzerát sa budem venovať kúpnej zmluve.

Na internete je viacero vzorov kúpnych zmlúv. Žiaľ ako to už býva, je možné sa nimi inšpirovať, no treba si dávať pozor či ide o vzory učené na predaj pre firmy alebo fyzické osoby. Medzi podstatné náležitosti kúpnej zmluvy patria nasledovné body.

Zmluvné strany

V zmluve je potrebné uviesť zmluvné strany, ktoré budú uzatvárať kúpnu zmluvu. Pre fyzické osoby ide o meno, priezvisko, trvale bydlisko, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu, číslo účtu.

Predmet zmluvy

Predmet zmluvy obsahuje popis motorového vozidla vrátane predávaného príslušenstva. V tomto bode je vhodné uviesť všetky vady a technický stav predmetu zmluvy (napr. značka, model, farba, ŠPZ, VIN, rok výroby, dátum prvej registrácie, číslo technického preukazu, počet najazdených kilometrov, dátum poslednej technickej kontroly, dátum poslednej servisnej prehliadky, počet kľúčov).

Cena

V tomto bode sa uvádza cena predmetu zmluvy.

Dodacia lehota a dodacie podmienky

Tento bod obsahuje termín, miesto a spôsob dodania/predania predmetu zmluvy. Odporúča sa bezodkladne po pripísaní platby na účet kupujúceho alebo po zmene držby predmetu zmluvy (po prepise vozidla).

Práva a povinnosti predávajúceho

Tu sa uvedú všetky práva a povinnosti predávajúceho súvisiace s predaním, dodaním a zmeny držby predmetu zmluvy (napríklad právo odstúpenia od zmluvy, právo ponechania zálohovej platby a podobne).

Práva a povinnosti kupujúceho

V tomto bode sa môže uviesť povinnosť úhrady kúpnej ceny do stanoveného termínu. Povinnosť znášať všetky poplatky súvisiace s odovzdaním a zmenou držby predmetu zmluvy.

Sankcie a penále

Tu sa môžu uviesť sankcie za nesplnenie dodacích podmienok a dohodnutých termínov, oneskorenie platby za predmet zmluvy, zamlčanie vád, ktoré majú zásadný vplyv na užívanie predmetu zmluvy a podobne.

Záverečné ustanovenia

V tomto bode sa môže napríklad uviesť že predávajúci nezamlčal žiadne skryté vady a iné nedostatky, ktoré majú zásadný vplyv na užívanie predmetu zmluvy, resp. skutočnosti o technickom stave predmetu zmluvy, počet vyhotovení zmluvy, spôsob riešenia sporov a ostatné bežné náležitosti, ktoré neboli uvedené v predchádzajúcich bodoch, ako aj platnosť a účinnosť zmluvy.

Prílohy

Súčasťou zmluvy môžu byť aj nasledujúce prílohy:

  • preberací protokol predmetu zmluvy,
  • čestné vyhlásenie o vlastníctve predmetu zmluvy a že na predmet zmluvy sa nevzťahujú žiadne záväzky (napr. leasing, úver, exekúcia),
  • fotodokumentácia zachytávajúca stav predmetu zmluvy,

Záver

Na záver sa ešte uvedie miesto a dátum uzavretia kúpnej zmluvy a podpisy oboch zmluvných strán.

https://www.mldgroup.com

Vyštudovaný top manažér pôsobiaci najmä ako manažér, marketér, softvérový inžinier, konzultant, bloger, YouTuber a zatiaľ neúspešný hudobník a producent. V rámci praxe pôsobil v rôznych odvetviach na rôznych pozíciách v malých aj veľkých firmách, vrátane spoluprác a partnerstiev s významnými firmami či poradenskými spoločnosťami.

Comments are closed.